Amerika Plads 3 A-E

Skrald og affald

affald og storskald

Affaldsrummene i kælderen skal udelukkende bruges til køkkenskrald / husholdningsaffald.

Aviser skal i de dertil indrettede aviscontainere, der står i skraldrummene.

Normalt køkkenaffald skal smides i de dertil indretted affaldsskakte i opgangene, i små, lukkede poser. Skarpe/spidse genstande skal emballeres forsvarligt og det bør tilstræbes, at eksempelvis væske, ikke kommer ud i skakten, da det medfører lugtgener i opgangene. Husk ligeledes at lukke lågen til affaldsskakten.

Der må ikke smides papir, pizzabakker etc. direkte i affaldsskakten, idet dette kan blive suget op til ventilatores øverst i ejendommen og medføre alvorlig skade på vores ventilationssystem.

Flasker skal bortskaffes i den nærmeste flaskecontainer, pt. for enden af Dampfærgevej ved vendepladsen.

Andet affald, såsom storskrad, kemikalier og pap, er man selv ansvarlig for at skille sig af med, evt. via offentlige containerpladser i Københavnsområdet og vores egen storskraldsordning. Container bestilles med jævne mellemrum, ca. 6 gange om året og vil blive offentliggjort på hjemmesiden og på opslag i de enkelte opgange. Containeren placeres nedenfor nordtrappen.